«Upon This Handful of Earth», Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, 2019.

Photo: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival